OPRICHTING

 

ToerFietsClub Noordwijk,

gevestigd te Noordwijk (ZH).

Heden, veertien december tweeduizend achttien, verschenen voor mij, Mr. Colette Anne Marie Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk:

1. de heer Pieter Mattheus Groen;

2. de heer Dirk Henri Hazenoot;

3. de heer Clemens Maria Verweij.

De comparanten verklaarden vanaf een januari negentienhonderd achtentachtig een toerfietsclub uit te oefenen onder de naam: ToerFietsClub (TFC) Zilveren Kruis, genoemd naar hoofdsponsor Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen N.V.

De comparanten verklaarden bij deze akte voor deze toerfietsclub een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:


 

Inhoud

 

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid - Artikel 1. 

Duur - Artikel 2. 

Doel - Artikel 3. 

Lidmaatschap - Artikel 4. 

Rechten en verplichtingen - Artikel 5. 

Straffen door de vereniging - Artikel 6. 

Einde lidmaatschap - Artikel 7. 

Sponsoring - Artikel 8. 

Bestuur - Artikel 9. 

Bestuursbevoegdheid - Artikel 10. 

Vertegenwoordiging - Artikel 11. 

Rekening en verantwoording - Artikel 12. 

Geldmiddelen en contributie - Artikel 13. 

Besluiten van de vereniging - Artikel 14. 

Raad van Wijze Lieden - Artikel 15. 

Algemene Ledenvergaderingen - Artikel 16. 

Het leiden en notuleren van algemene ledenvergaderingen - Artikel 17. 

Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering - Artikel 18. 

Statutenwijziging - Artikel 19. 

Ontbinding en vereffening - Artikel 20. 

Huishoudelijk reglement - Artikel 21. 

Slotbepaling - Artikel 22. 

Slotverklaring. 

SLOT AKTE.. 


 

STATUTEN

 

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid - Artikel 1

1. De vereniging is genaamd: ToerFietsClub (TFC) Noordwijk, hierna te noemen: "de vereniging".

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordwijk (Zuid-Holland).

3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Duur - Artikel 2

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Doel - Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel: het (doen) beoefenen, het bevorderen van de toerfietssport, ter ondersteuning van gezondheid en vitaliteit van haar leden, in een sociale context.

2. Van het doel is uitgesloten: het doen beoefenen en het bevorderen van de ren- en wedstrijd wielersport.

3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het ondersteunen van hen die de toerfietssport in verenigingsverband beoefenen of willen beoefenen;
 2. zelf fietsevenementen te organiseren voor uitsluitend leden en aspirant-leden;
 3. samen te werken met andere organisaties die hetzelfde doel beogen;
 4. het verantwoord beoefenen van die sport, rekening houdend met veilig, hoffelijk gedrag in het verkeer en bevordering van een positief imago van de toerfietssport;
 5. respect te hebben voor natuur en milieu.

4. De vereniging heeft geen doel om winst te maken, noch mag zij winst onder haar leden verdelen.

Lidmaatschap - Artikel 4

 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 2. Toetreding van een aspirant-lid behoeft de instemming alle leden (ballotage).
 3. Zowel zijdens het bestuur als de leden, is het uitspreken van een motivatie voor afwijzing, voor het bestuur basis voor een beslissing omtrent toelating van het aspirant-lid.
 4. Het bestuur kan een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat "erelid" verlenen. Leden kunnen bij het bestuur een voordracht doen.
 5. Het bestuur houdt een register bij waarin de gegevens van de leden zijn opgenomen, in acht nemende de wettelijke regels voor privacy en persoonsgegevens.

Rechten en verplichtingen - Artikel 5

 1. Het bestuur kan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten van de vereniging is bepaald, ten laste van de vereniging verplichtingen aangaan.
 2. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen in redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Tijdens verenigingsactiviteiten geldt beschaafd gedrag. Communicatie is respectvol en niet ten koste van anderen.
 3. Leden zijn tevens gehouden:
  1. de statuten en reglement(en) van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur en van de algemene ledenvergadering na te leven;
  2. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Straffen door de vereniging - Artikel 6

 1. Strafbaar
  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging, waarbij tevens de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten waardoor de belangen van de sponsoren, begunstigers dan wel van de wielersport in het algemeen worden geschaad.
 2. Indien de algemene ledenvergadering een Raad van Wijze Lieden heeft ingesteld, geschiedt de behandeling, beoordeling en eventuele bestraffing van overtredingen uitsluitend na advies van deze raad aan het bestuur.
 3. In geval van een overtreding, als bedoeld in het artikel 6 lid 1 onder a. en b., kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
  1. berisping;
  2. schorsing;
  3. royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
 4. Strafbevoegdheid
  1. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het hieromtrent in de statuten bepaalde, overtredingen te bestraffen.
  2. Een lid kan in geval van schorsing of royement in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.
 5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
 6. Royement
  1. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of op basis daarvan genomen besluiten handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  2. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk schriftelijk, met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
 7. Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur, in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Einde lidmaatschap - Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door het bestuur van de vereniging;
  4. door royement (ontzetting), als bedoeld in artikel 6 lid 6.
 2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
  1. in de gevallen in de statuten genoemd;
  2. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen, alsmede:
  3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 3. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen:
  1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is;
  3. binnen een maand nadat een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar tevens verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd.
 5. Opzegging vanwege royement geschiedt door het bestuur na het onherroepelijk worden van dit royement.

Sponsoring - Artikel 8

 1. De vereniging kent naast leden, twee soorten partners, te weten sponsoren en begunstigers.
 2. Sponsoren zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten en zich ten gunste van de vereniging verplichten om jaarlijks een overeengekomen financiële en-/of andere bijdrage te leveren.
 3. Sponsoren hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten zijn toegekend of in een sponsorcontract zijn vastgelegd.

       Zolang Zilveren Kruis hoofdsponsor is, verbindt de vereniging zich het sponsorschap op alle mogelijke manieren tot uiting te laten komen.

 1. De rechten of verplichtingen van sponsoren kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de periodieke bijdrage voor het lopende boekjaar c.q. contractduur, verschuldigd blijft.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur - Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) meerderjarige personen die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie (3) leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
 3. In de eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies en stelt het bestuur de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in een Clubbericht, hetzij door middel van een andere kennisgeving - mededeling aan alle leden.
 4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem toebedeelde taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de gebied van twee (2) of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel verantwoordelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 5. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn bij beschikbaarheid terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 6. De algemene ledenvergadering kan in een afzonderlijk daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering, een bestuurslid schorsen of afzetten indien zij daartoe termen aanwezig acht, echter eerst nadat advies is ingewonnen bij de Raad van Wijze Lieden. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van de stemgerechtigde leden vereist.
 7. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot afzetting, eindigt door het verloop van die termijn.
 8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap;
  2. door bedanken.

Bestuursbevoegdheid - Artikel 10

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. Een tijdelijke waarnemer kan worden benoemd.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
 4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten.

Vertegenwoordiging - Artikel 11

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of te samen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden te samen met een ander bestuurslid.
 3. Bevoegdheid
  1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is binnen de grenzen van de eigen bestuursbevoegdheid. Met inachtneming van de wet en de statuten. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
  2. Het bestuur is bevoegd, om binnen de grenzen van de eigen bestuursbevoegdheid aan anderen, een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

Rekening en verantwoording - Artikel 12

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Verslag en ondertekening
  1. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
  2. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 3. Kascommissie
  1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  2. De leden worden benoemd voor de duur van twee (2) jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend niet herbenoembaar.
  3. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
 5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste en tweede lid, tien (10) jaar lang te bewaren.

Geldmiddelen en contributie - Artikel 13

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributie van de leden;
  2. sponsorbijdragen, subsidies, giften en andere inkomsten.
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 3. Diegene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Besluiten van de vereniging - Artikel 14

 1. De organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene ledenvergadering (de leden).
 2. Uitgesproken oordeel
  1. Het in een algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de (rechts-)gevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Een besluit dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig.
 4. De bevoegdheid van ieder lid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven.

Raad van Wijze Lieden - Artikel 15

Het bestuur is bevoegd om uit de leden een Raad van Wijze Lieden in te stellen, bestaande uit maximaal drie (3) personen. De Raad van Wijze Lieden geeft het bestuur gewenst of ongewenst advies op alle gebieden. Ieder lid kan zich wenden tot de Raad van Wijze Lieden om een onderwerp voor te leggen. In overleg en afhankelijk van het onderwerp wordt vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Algemene Ledenvergaderingen - Artikel 16

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk drie (3) maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur die gewenst acht.
 3. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien (14) dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het Clubbericht of door middel van een aan alle leden te zenden andere kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
 4. Bijeenroepen Algemene Ledenvergadering
  1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden in de algemene ledenvergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  2. Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
  2. jaarverslag van het bestuur;
  3. verslag van de penningmeester;
  4. verslag van de kascommissie;
  5. vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
  6. décharge bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar;
  7. vaststelling van de contributies;
  8. vaststelling van de begroting;
  9. benoeming bestuursleden;
  10. benoeming commissieleden;
  11. rondvraag.

Het leiden en notuleren van algemene ledenvergaderingen - Artikel 17

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of bij diens ontstentenis door een ander bestuurslid. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
 2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het Clubbericht gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden vastgesteld.

Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering - Artikel 18

 1. Toegang tot Algemene Ledenvergadering
  1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering.
  2. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij zij bij de algemene ledenvergadering bezwaar hebben aangetekend naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
 2. Ieder lid, mits achttien (18) jaar of ouder, heeft één stem.
 3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, mits achttien (18) jaar of ouder.

       Degenen die gemachtigd wordt, kan echter in totaal niet meer dan twee (2) gevolmachtigde stemmen uitbrengen.

 1. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de algemene ledenvergadering op voorstel van de voorzitter anders besluit.
 3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

       Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 1. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

       Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

 1. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

Statutenwijziging - Artikel 19

 1. De statuten kunnen slechts op voorstel van het bestuur worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien (14) dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien (14) dagen vóór vergadering in een Clubbericht gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt minimaal na een week, maximaal na vier (4) weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het Clubbericht. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.
 5. De bestuursleden zijn verplicht in het Verenigingen register een afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.

Ontbinding en vereffening - Artikel 20

 1. Besluit
  1. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1, lid 2, alsmede in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
  2. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien (14) dagen bedragen.
 3. Vereffenaars
  1. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op.
  2. De algemene ledenvergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
 4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene ledenvergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

       Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

 1. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien (10) jaren na afloop van de vereffening.

Huishoudelijk reglement - Artikel 21

 1. De algemene ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement, Protocol Omgaan met persoonsgegevens en een Gedragscode vaststellen en/of wijzigen.
 2. Het Huishoudelijk Reglement, Protocol Omgaan met persoonsgegevens en Gedragscode mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepaling - Artikel 22

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Slotverklaring

Tenslotte verklaarden de comparanten:

Als lid van de vereniging treden toe de onder sub 1 tot en met 3 genoemde oprichters.

Zij benoemen als eerste bestuursleden:

 1. de comparant sub 1, de heer P.M. Groen voornoemd: als voorzitter;
 2. de comparant sub 2, de heer D.H. Hazenoot voornoemd: als secretaris;
 3. de comparant sub 3, de heer C.M. Verweij voornoemd: als penningmeester.

SLOT AKTE

Waarvan akte is verleden te Noordwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. Zij zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.