ToerFietsClub Zilveren Kruis                                            (versie d.d. 9 Februari 2017)

 

De club:

De naam van de club is ToerFietsClub Zilveren Kruis of kortweg TFC Zilveren Kruis.

Het doel van de club.

Het doel van de club is om niet alleen zoveel mogelijk mannen en vrouwen aan het fietsen te krijgen, maar vooral ze aan het fietsen te houden.

Wat is de club.

De club heeft geen juridische status maar is een samenwerking tussen de leden om het doel van de club te bereiken. Om het doel te bereiken organiseert de club dag- en avondritten, maand- en meerdaagse tochten. Om de onderlinge band te verstevigen kunnen er sociale evenementen worden georganiseerd.

Huishoudelijk reglement.

De club heeft een huishoudelijk reglement waarin de gedragsregels binnen de club worden omschreven.

 

Lidmaatschap:

Iedereen kan zich bij het bestuur als kandidaat lid van de club aanmelden. Het bestuur legt de aanmelding voor aan de leden. Als er steekhoudende bezwaren tegen lidmaatschap blijken te zijn, wordt de kandidaat als lid geweigerd. De kandidaat wordt van de beslissing (zowel positief als negatief) altijd schriftelijk op de hoogte gesteld.

Duur lidmaatschap.

Het lidmaatschap loopt vanaf de eerste contributie betaling tot opzegging.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

 • schriftelijke opzegging door het lid;
 • schriftelijke opzegging namens de club;
 • overlijden van het lid.

Redenen om het lidmaatschap direct te beëindigen vanuit de club zijn;

 • het niet betalen van de contributie
 • bij het herhaaldelijk niet houden aan aanwijzingen en regels tijdens ritten en tochten
 • het benadelen van de club of het in strijd handelen met de regels van de club.

 

Bestuur en Commissies:

Het bestuur bestaat uit 3 personen, een voorzitter, secretaris en penningmeester, en wordt door de leden benoemd voor onbepaalde tijd.

Als een bestuurslid te kennen geeft met zijn functie te willen stoppen doet het bestuur een voorstel voor een opvolger aan de leden. Dit voorstel zal aan de leden gestuurd worden minimaal 14 dagen voor overdracht van de functie. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden voorgedragen bij het bestuur als drie (3) leden deze nominatie schriftelijk steunen. Deze voordracht moet minimaal 7 dagen voor overdracht van de functie bij het bestuur worden aangemeld.

Bij meerdere (tegen)kandidaten wordt er gestemd.

De stemming tijdens de algemene ledenvergadering is schriftelijk. De ter plaatse uitgebrachte stemmen en de bij het bestuur ingebrachte schriftelijk stemmen welke door afwezige leden kunnen worden afgegeven voorafgaande de algemene ledenvergadering, worden samengevoegd.

Vindt de stemming niet plaats tijdens de algemene ledenvergadering dan zal er schriftelijk worden gestemd en worden alle binnengekomen stemmen tot het vastgestelde ijkpunt als geldig genomen. Na telling van de geldige stemmen wordt de kandidaat met de meeste stemmen tot bestuurslid benoemd.

Taak

Het bestuur vertegenwoordigt de fietsclub.

Bevoegdheden

Het bestuur heeft het mandaat van de leden om namens hen op te treden en uitgaven te doen, voor zover dit binnen het beschikbare budget van de club valt.

 

Bestuursleden:

De voorzitter

De voorzitter is de persoon die leiding geeft aan het bestuur. Hij organiseert jaarlijks een vergadering voor alle leden en op deze vergadering wordt het beleid van het bestuur toegelicht. Hij onderhoudt contacten met de volgende commissies:

 • Commissie wijze lieden
 • Commissie lief en leed (waar de voorzitter zelf lid van is).

De secretaris

De secretaris onderhoudt de communicatie zowel binnen als buiten de club. Tevens houdt hij de ledenadministratie bij en maakt een jaarverslag dat op de jaarlijkse vergadering aan de leden bekend wordt gemaakt. De secretaris onderhoudt contacten met de volgende commissies:

 • Commissie Jaarprogramma
 • Commissie Meerdaagse
 • Evenementen commissie

De penningmeester

De penningmeester voert de financiële administratie van de club. Hij beheert de financiële middelen van de club en int de contributie van de leden en de sponsorgelden. Tevens verricht hij de betalingen namens de club. Hij maakt een financieel jaarverslag en een begroting, die op de jaarlijkse vergadering aan de leden wordt voorgelegd. De penningmeester onderhoudt contacten met de volgende commissies:

 • Commissie kleding en materiaal
 • Kascontrole commissie

 

Commissies:

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies. Deze commissies worden benoemd en ontbonden door het bestuur en kunnen uitsluitend uit leden van de club bestaan. Zij organiseren een deel van de activiteiten van de club en zijn bevoegd om hier, binnen het redelijke, zelfstandig beslissingen in te nemen. De commissies overleggen regelmatig met één of meerdere bestuursleden.

Commissie jaarprogramma

Deze commissie stelt het jaar programma op en zorgt ervoor dat er tijdens de tochten kopmannen beschikbaar zijn. Het jaarprogramma wordt op de jaarlijkse vergadering aan de leden bekend gemaakt. Tevens zorgt de commissie voor de coördinatie tussen de diverse activiteiten.

Commissie meerdaagse

Deze commissie organiseert de meerdaagse.

Evenementen commissie

Deze commissie organiseert diverse activiteiten waaraan ook de partners van de leden kunnen deelnemen. Onder andere organiseert deze commissie de openingsrit van het wielerseizoen waarna de clubkampioen gehuldigd wordt.

Commissie Kleding en Materiaal

Deze commissie beheert het magazijn en regelt de afgifte en verkoop van kleding en materiaal. Op vastgestelde tijden kunnen de leden kleding en materiaal bij deze commissie kopen. De prijzen voor kleding en materiaal worden door de penningmeester vastgesteld.

Kascontrole commissie

Een keer per jaar controleert de kascontrole commissie de financiële administratie van de penningmeester. Geconstateerde tekortkomingen worden direct aan het bestuur gemeld. Op de jaarlijkse vergadering doet deze commissie verslag. Een lid kan niet langer dan twee jaar lid zijn van deze commissie. Eventuele verlenging van maximaal 1 jaar kan alleen met toestemming van de algemene ledenvergadering. De benoemingen moeten zo plaatsvinden zodat er geen twee leden tegelijk aan het einde van hun termijn zijn.

Commissie lief en leed

Deze commissie besteedt aandacht aan zieken, jubilea, geboortes en overlijden binnen de club.

Commissie wijze lieden

Deze commissie mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur over het te voeren beleid en andere relevante zaken.

 

Sponsoring:

Sponsoring van TFC Zilveren Kruis kent twee (2) soorten sponsoren t.w. de hoofdsponsor Zilveren Kruis en de sub-sponsoren.

Zilveren Kruis is mede naamgever van TFC Zilveren Kruis en haar naam en logo wordt op het club tenue gedragen.

De sub-sponsoren worden indien gewenst op de website van TFC Zilveren Kruis getoond met logo. Zij worden niet op het club tenue vermeld met uitzondering van Kraska B.V. welke op de winterbroeken met tekst Kraska Salami zichtbaar is.

De sponsorgelden worden eenmaal per jaar door de penningmeester aan de sponsoren gefactureerd. Eenmalige (evenementsponsoring) bijdragen worden zo spoedig mogelijk gefactureerd.

Met hoofdsponsor Zilveren Kruis bestaat een sponsorcontract welke de verplichtingen van beide partijen regelt.

Nieuwe sub-sponsoren kunnen zich via het bestuur aanmelden. Voor sub-sponsoren wordt geen contract gemaakt.

De relatie tussen TFC Zilveren Kruis en sub-sponsor kan door beide partijen schriftelijk worden beëindigd. De vermelding op de website van TFC Zilveren Kruis wordt verwijderd als de looptijd van de gedane bijdrage (1 jaar) is afgelopen. Restitutie vindt niet plaats.

Als de factuur voor de sponsoring niet binnen een maand na verzending is betaald neemt TFC Zilveren Kruis aan dat de sub-sponsor niet langer als zodanig wenst te worden gezien en zal de website vermelding worden verwijderd.

 

Uitsluiting onderlinge aansprakelijkheid:

Een lid dat deelneemt aan ritten en tochten van de TFC is er zich terdege van bewust dat hier risico's aan verbonden zijn en tevens dat de deelname geheel voor risico van het betreffende lid is.

In de TFC geldt de regel dat een lid in geval van schade aan fiets en/of kleding en in geval van lichamelijk letsel nooit een ander lid hiervoor aansprakelijk kan of zal stellen.

De voorgaande regel geldt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, een en ander ter beoordeling van en beslissing door het bestuur.

Dit alles laat onverlet dat het betrokkenen altijd vrij staat om in goed overleg de zaak op een voor hen beiden gewenste manier te regelen.

De TFC adviseert de leden om serieus te overwegen om zelf voor eigen rekening een schadeverzekering af te sluiten.

 

 

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement bevat de regels van ToerFietsClub Zilveren Kruis of kortweg TFC Zilveren Kruis.

Er worden dag- en avondritten, maand- en meerdaagse tochten en sociale evenementen georganiseerd.

 

Ritten en tochten

Elke week worden er in clubverband een aantal dag- en avondritten gereden. De aanvangstijden en verzamelpunten worden tijdig door de secretaris bekend gemaakt en staan op de website vermeld.

Regelmatig worden er maand- en/of speciale tochten georganiseerd of wordt er in groepsverband aan een georganiseerde tocht deelgenomen.

Eens per jaar wordt er een meerdaagse tocht georganiseerd. Hiervoor moet vooraf worden ingeschreven.

Bij voorinschrijvingen voor zowel tochten als de meerdaagse tocht geldt het principe “wie het eerst komt…….”.

 

Kleding

Periodiek wordt er sponsorkleding aangeschaft, die men voor een gereduceerd tarief via de commissie kleding en materiaal kan bestellen en kopen. Vooraf wordt bekend gemaakt wat er voor gereduceerd tarief aangeschaft kan worden.

Om de investering van de sponsor te rechtvaardigen wordt er verwacht dat deze kleding tijdens zowel dag- en avondritten, maand- en meerdaagse tochten wordt gedragen. Tijdens de dag- en avondritten betreft dit een willekeurig clubtenue, tijdens de maandtochten en de eerste en de laatste dag van de meerdaagse tochten is dit verplicht het nieuwste clubtenue.

Als er tijdens een door de club georganiseerde tocht of rit schade aan de kleding ontstaat, door bijvoorbeeld een valpartij, kan deze tegen gereduceerd tarief worden vervangen.

 

Rijgedrag tijdens ritten en tochten

Deelname aan tochten en ritten gebeurt altijd op eigen risico.

Tijdens ritten en tochten hebben de zogenaamde “kopmannen” de leiding. Deze “kopmannen” zijn aangesteld door het bestuur. Als er geen kopman beschikbaar is neemt, in overleg, een van de leden de rol van kopman op zich. De door de kopman gegeven instructies dienen te worden opgevolgd. Afwijkingen worden aan het bestuur gemeld.

Alle ritten worden gereden volgens het principe “samen uit, samen thuis”. Dit betekent dat er in een tempo gereden wordt, dat door iedereen is te volgen. In het geval dat er iemand door bijzondere omstandigheden het tempo niet kan volgen, blijft deze nooit alleen achter.

Als iemand de groep wil verlaten om een andere route te gaan volgen, laat hij dit aan de kopman weten.

De kopman bepaalt het tempo en de route.

Tijdens de ritten en tochten wordt er twee aan twee gereden als de weg dit toestaat. De verkeersregels worden altijd strikt gevolgd.

Tegenliggers en obstakels worden duidelijk aangegeven. Waarschuwingen worden herhaald zodat deze door iedereen zijn waar te nemen.

Het dragen van een valhelm tijdens alle ritten en tochten is verplicht.

Het meenemen van een ID kaart en een verzekeringspasje wordt aanbevolen.

Alle deelnemers aan ritten en tochten zijn verplicht er voor te zorgen dat hun fiets en toebehoren in goede staat van onderhoud verkeren.

 

Aanhanger

Leden kunnen de aanhanger van de club tegen vergoeding gebruiken. Aanvragen lopen via de penningmeester. De aanhanger dient terug gebracht te worden in dezelfde staat waarin deze geleend is. Defecten dienen direct te worden gemeld aan het bestuur. De huurprijzen worden op de website gepubliceerd.

Betalingen

De contributie over het komende kalenderjaar dient vooraf, uiterlijk op 1 januari van elk jaar, te worden betaald. De hoogte van de contributie wordt voor actieve en inactieve leden vooraf door het bestuur vastgesteld.

Bij inschrijving voor de meerdaagse tocht dient er direct bij inschrijving een door de commissie meerdaagse vastgesteld bedrag overgemaakt te worden.

Kosten die gemaakt worden tijdens ritten en tochten, bijvoorbeeld koffie en soep, worden direct voldaan. Iedereen dient er dan ook voor te zorgen voldoende geld bij zich te hebben tijdens deze tochten.

 

Slotbepaling

De bepalingen van dit reglement zijn bindend voor alle leden van de TFC.

Door lid te worden van de TFC accepteert men dat de bepalingen van dit reglement van rechtswege van toepassing zijn.