Notulen Algemene Ledenvergadering 14 februari 2019

Opening

In zijn openingswoord verwelkomde voorzitter Piet Groen alle aanwezigen en berichtte hij over het wel en wee van enkele ongelukkigen waaraan de Commissie Lief & Leed aandacht heeft besteed. Zonder verder iemand te kort te doen werden Louis Buijsman (opgenomen in deWilbert te Katwijk) en Aad Wouters (COPD, longontsteking en boezemfibrilatie) genoemd als ernstige gevallen.

Verder had Piet goed en slecht nieuws te melden, t.w. de agenda zou niet zoveel tijd in beslag nemen want de spreker van de avond had ter elfder ure wegens maag- en darmstoringen moeten afzeggen zodat er sneller aan de nazit begonnen kon worden.

Notulen ALV 2018

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 februari 2018 werden goedgekeurd. Er werden 2 vragen over gesteld, t.w.  het lid worden van de Sportraad (is er nog niet van gekomen doordat er administratief iets is misgegaan. We gaan dat dit jaar effectueren voor een periode van voorlopig 2 jaar) en de overgang van club naar vereniging zou deze ALV op de agenda staan (hier komen we later op terug).

Jaarverslagen

De jaarverslagen van het bestuur en de penningmeester werden voor kennisgeving aangenomen en er waren ook geen vragen of opmerkingen voor de balans en staat van baten en lasten. Ook de kascontrolecommissie had geen onvolkomenheden vastgesteld en dechargeerde de penningmeester.

Van de commissies

De Meerdaagse commissie vertegenwoordigd door Cees Spruijt gaf een resumé van de laatste Meerdaagse welke naar Amersfoort ging en bij Noordwijk Buiten eindigde. Het waren 4 mooie dagen geweest waar iedereen naar kunne had gereden, de nodige flexibiliteit had getoond en de neusvleugel van Cees zijn bril op locatie was terug gevonden. Over de versie 2019 had Cees te melden dat het hotel Het Witte Paard in Etten-Leur al was uitgezocht en de inschrijving was geopend.

Gerard Duijndam blikte terug op mooie Maandtochten (de verslagen staan op de site te lezen) onder auspiciën van de diverse kopmannen. Daar kopmannen schaars zijn en ook de dagelijkse ritten begeleiden was er reden geweest om deze groep uit te breiden. Er werd gezocht en gevonden zodat we nu de volgende namen bij de groepen kunnen melden:

BPG: Willem v.d. hoeven, Eddy Sinon, Jaap Koemans, Edmond Issac

Stay-ers: Cees Spruijt, Huug v. Hal, Gert Cramer, Cees v.d. Niet, Joop Zonderwijk, Gerard Duijndam, Peter v.d Berg

Buitenblad: Dick v. Leeuwen, Cees v.d. Niet, Peter v.d. Berg, Joop Zonderwijk, Herman Compier

Dank aan allen die hun steentje bijdragen.

Het bestuur werd vervolgens unaniem gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2018.

Het was de hoogste tijd om een kleine koffie pauze in te lassen.

TFC Zilveren --> TFC Noordwijk

Na de pauze was het tijd om van TFC Zilveren Kruis afscheid te nemen en in TFC Noordwijk  op te laten gaan. Het waarom van club naar vereniging werd nog eens benadrukt. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders wilde het huidige bestuur niet meer dragen. De penningmeester wilde zijn belastingaangifte niet meer vermengen met de gelden van de club. De overdraagbaarheid aan nieuwe bestuursleden moest verbeteren. Deze zaken zijn goed regelbaar als de club een rechtspersoon is. Met statuten, huishoudelijk reglement en een privacy protocol zijn de uitgangspunten voor (be-)sturen en bijsturen van de vereniging vastgelegd. Ook is een zakelijke rekening op naam van de TFC geopend. De eerder gestelde vraag waarom de overgang van club naar vereniging niet op de agenda voor vandaag was gezet werd door het bestuur beantwoord. Er was gekozen voor een verkorte route om e.e.a. nog in 2018 te effectueren. Eén of meerdere extra ALV’s om de benodigde documenten te bespreken en aan te passen zouden dit onmogelijk hebben gemaakt. Gezien het aantal van 100% van de leden welke naar de TFC Noordwijk zijn overgestapt na lezen van de statuten, huishoudelijk reglement en privacy protocol heeft iedereen zich kunnen conformeren aan de inhoud hiervan.

De naamsverandering van TFC Zilveren Kruis naar TFC Noordwijk had als reden dat sponsor Zilveren Kruis zich niet statutair wilde verbinden aan de ToerFietsClub. Hierdoor was een andere naam nodig en met TFC Noordwijk zijn we dicht bij huis gebleven.

Contributie en begroting

Voor 2019 is besloten de contributie niet te verhogen (50 € actieve leden, 10 € inactieve leden).

Cleem besteedde nog enkele woorden aan uitleg over de begroting voor 2019 voordat deze akkoord werd bevonden door de vergadering welke ook instemde met de voorgestelde regeling van benoeming (voor telkens 3 jaar) van bestuursleden.

Bemanning 

De commissie Wijze Lieden werd vervangen door de Raad van Wijze Lieden. De hiervoor door het bestuur benaderde personen (gelijk aan die van de commissie) hebben allen toegezegd en daardoor wordt de Raad gevormd door: Paul Overmars, Jos Peschier en Anton Kraska.

In de overige commissies vinden met uitzondering van de kascontrolecommissie geen wijzigingen plaats. In de kascontrolecommissie wordt Gerard Duijndam 1e reserve en treedt Herman Cornet toe en blijft Henk v.d. Berg zitten. De commissies zijn op de website terug te vinden.

Diversen

De voorzitter had vervolgens nog te melden dat er werd gekeken naar verzekeringen welke de vereniging nodig zou kunnen hebben en had via Robert Otto al de nodige informatie gekregen. Ook de update van de door de TFC gebruikte IT kwam ter sprake want hier staan wat veranderingen te gebeuren maar ook hier laten we ons eerst voorlichten en houden we de kosten goed in de gaten. De fietskleding behoeft kleine aanpassingen ivm de naamswijziging. Het (ovalen) TFC Noordwijk logo en website adrs, zullen de TFC Zilveren Kruis aanduidingen gaan vervangen. Dit gebeurt als we een volgende bestelling plaatsen. Zilveren Kruis heeft toegestemd om het huidige sponsorcontract mee te laten gaan naar TFC Noordwijk. Dit contract loopt medio 2020 af en we gaan medio 2019 om de tafel met Zilveren Kruis om verlenging te bespreken. Daar de binding met Zilveren Kruis nu geen vanzelfsprekende meer is want niet meer in de naam van de vereniging te herkennen, is het zaak om alles in het werk te stellen om de verbinding te tonen. De meest geëigende manier is  om in volledig clubtenue aan het vertrek te verschijnen iets wat we hebben afgesproken en dus ook doen. De AD Bokaal welke op 7 April a.s. gehouden wordt heeft dit jaar als start- en aankomstplaats Streekmuseum Veldzicht aan de Herenweg te Noordwijk. De catering zal georganiseerd worden door Willem en Tineke Ouwerkerk en Anton Kraska doet een duit in het zakje. Over duiten gesproken, het tanken bij Peut levert voor de club één cent per liter op als je de moeite neemt even de club aan te tikken. Bij voorbaat hartelijk dank.

Rondvraag

In de rondvraag meldde Cees Spruijt dat de inschrijving voor de Meerdaagse 2019 sluit op 31 Maart a.s., dit ivm. met tijdige vastlegging van de accommodatie. Herman Compier vroeg zich af waarom er was gekozen voor de nieuwjaarsreceptie en niet voor een oudejaarsborrel. De puzzel was het vaststellen van een passende datum en de afwezigheid van de evenementen commissie afdeling culinair.

Sluiting

De vergadering sloot om 21:20 uur om informeel nog het nodige verder te bespreken onder het genot van een drankje, een snackje en een portie kibbeling (hartelijk dank aan Cees v.d. Niet).

De gastvrijheid bij onze vrienden van De Sportvisser was weer onovertroffen.