Notulen Algemene Ledenvergadering 6 februari 2020

Opening

Om klokslag 19:36 uur opent voorzitter Piet Groen de algemene ledenvergadering van de ToerFietsClub Noordwijk. Nadat een woord van dank is uitgesproken in de richting van De Sportvisser voor het beschikbaar stellen van hun clubhuis en de daarbij horende bemanning gedurende de avond, staat Piet stil bij het overlijden van ons erelid Paul Star. Ook de recentere ongemakken van John Hermans, Herman Compier en Jaap Koemans worden gemeld.

Notulen

Bij het vaststellen van de notulen worden de puntjes op de i gezet en wordt gemeld dat de kascontrole commissie niet de penningmeester dechargeert maar dat de commissie de vergadering voorstelt dit te doen. Gelukkig bleef de uitkomst dezelfde. Een aanvullende vraag betrof het voorziene lidmaatschap van de Sportraad. Het antwoord was dat hier een proef loopt met een lidmaatschap voor 2 jaar. Voor verlenging wordt er dan geëvalueerd of het zinvol is hiermee door te gaan. De notulen worden akkoord verklaard.

Jaarverslagen

Het jaarverslag van het bestuur wordt akkoord bevonden en het verslag van de penningmeester krijgt als commentaar mee dat deze keurig is opgesteld. Een vraag uit de vergadering is of er is nagedacht over een ondergrens van het eigen vermogen voor de TFC. Het antwoord is nee maar het bestuur neemt dit mee als opgave voor volgend jaar. Er wordt vanuit de vergadering een lans gebroken om toch vooral het programma ‘tanken bij Peut’ te steunen omdat voor elke getankte liter een cent naar de clubkas gaat. Eenzelfde programma loopt er bij HEMA.

Balans

De balans wordt akkoord bevonden waarna Herman Cornet namens de kascontrole commissie de penningmeester bedankt voor de snelheid waarmee de stukken beschikbaar waren. De overgang van club naar vereniging was prima verlopen en Herman stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, wat ook gebeurd. Kees Jan van Wezel wordt bedankt voor zijn ondersteuning bij het samenstellen en controleren van de financiële stukken.

Meerdaagse

Het is dan de beurt aan de commissie Meerdaagse. Cees Spruijt vertelde namens de cie dat de laatste Meerdaagse naar Etten-Leur prima is verlopen, de verzorging was super en de locaties waren zeer tevredenstellend. Belangrijk punt was dat alles binnen de begroting was gerealiseerd en er zelfs een klein bedrag kon worden overgeheveld naar de volgende editie. Dit zal de 30ste keer worden dat de Meerdaagse gehouden wordt. Er zijn 7 locaties bezocht en uiteindelijk is er gekozen voor Wolfheze als uitvalbasis. De inschrijving is geopend tot 15 mei 2020 en de Meerdaagse is van 10 t/m 13 juni.

Maandtochten

Vervolgens is het de beurt aan de Maandtochten commissie. Dat de kopmannen de ruggengraat van de vereniging zijn mag een ieder duidelijk zijn vandaar dat de Maandtochten commissie wordt vervangen door de Kopmannen commissie. Vanuit deze commissie wordt er dan een Kopman aan een Maandtocht verbonden.

Kopmannen

Het kopmanschap bij de reguliere ritten gaan bij de snelle groep en de BPG als vanzelf sprekend, bij de middengroep (Stay-ers) is ruimte tot verbetering. Nieuwe kopmannen zijn benaderd en worden toegevoegd: Peter v.d. Berg, Jan Breedijk, John Hermans, Ton Stravers, Adriaan Timmers en Cleem Verweij zijn bereid gevonden hun steentje bij te dragen, vele handen maken licht werk. Gert Cramer neemt de coördinatie van de kopmannen op zich, zodat er altijd iemand met een plan aan de start verschijnt. Peter v.d. Berg heeft nog een vraag over de zichtbaarheid van de kopman en hoe dit wordt ingevuld. Dit gaat later besproken worden.

Decharge

Het is tijd om het bestuur te dechargeren wat onder luid applaus gebeurd. Gerard Duijndam spreekt zijn dank uit naar het bestuur voor het geleverde werk.

Aanvullingen Huishoudelijk Reglement

De voorstellen van het bestuur voor de aanvullingen op het Huishoudelijk Reglement t.w. gedragsregels bij overlijden lid en gebruik clubtenue tijdens TFC activiteiten worden beide aangenomen. Een vraag over het beschikbaar komen van arm- en beenstukken wordt naar later dit jaar doorgeschoven.

Verhoging contributie / begroting 2020

Het voorstel de contributie ook dit jaar niet te verhogen is voor iedereen akkoord. Cleem weet nog snel te melden dat iedereen zijn contributie heeft betaald. De begroting heeft een post Meerdaagse welke dit jaar met 500 euro verhoogd is ivm de jubileum editie. Nadat dit duidelijk is wordt de begroting goedgekeurd.

Benoeming bestuursleden

Bestuursleden treden telkens na 3 jaar af, dit jaar was Dirk Hazenoot aftredend en omdat hij herkiesbaar was en er geen tegenkandidaten waren gemeld kon hij rustig zijn nieuwe ambtstermijn beginnen. Om ook in de toekomst eenvoudig bestuursfuncties te kunnen invullen staat het bestuur open voor geïnteresseerden die willen aanschuiven om zich te oriënteren en tzt. een functie willen vervullen.

Personele veranderingen commissies

Diverse commissies hebben personele veranderingen ondergaan, t.w.

kascontrole commissie – nieuw is Dick van Leeuwen, Henk v.d. Berg neemt de plaats op de reserve bank over van Gerard Duijndam en Herman Cornet blijft.

kleding en magazijn – uittredend is Kees Mertens en Jan v.d Zalm blijft.

kopmannen – Cees v.d. Niet doet voor nu een stapje terug, wie weet wat de toekomst nog in petto heeft, hij wordt bedankt voor zijn fantastische inzet als kopman.

Bestuursmededeligen

Als laatste punt komen de bestuur mededelingen aan de beurt. De fiets clinic voor vrouwen is in volle voorbereiding, de eerste vrouwen hebben zich al aangemeld en zaterdag 8 februari is er een kick-off meeting bij Boekhandel Van Der Meer Libris /Cultuurcafé. De clinic vindt plaats op 4 achtereenvolgende zondagen vanaf 8 maart en wordt mede door onze eigen leden verzorgd.

Als klap op de bijna verboden vuurpijl meldt Piet dat er een mondelinge overeenkomst is tussen Zilveren Kruis en TFC Noordwijk voor de verlenging van het sponsorovereenkomst. De ondersteuning die het bestuur hierbij heeft gekregen is zeer gewaardeerd.

Rondvraag

Als laatste punt is er de rondvraag. Sjef vraagt waarom er geen verhoging van de contributie met 5 euro komt. Het antwoord luidt dat dit op dit moment niet nodig is omdat de financiële positie van de vereniging redelijk in balans is.

Sluiting

Voordat Piet de vergadering om precies 21:03 (dus binnen de voorgenomen anderhalf uur) sluit, vraagt hij de aandacht voor Marianne v.d. Vlugt die na de pauze zal vertellen over haar fietsreizen door zuidelijk Afrika. Tijdens de nazit kon een ieder genieten van een drankje en een heerlijke snack en/of verse kibbeling welke door De Sportvisser werd opgediend.